Sorkil bloc

Omschrijving

Gebruiksklaar lokaas ter bestrijding van ratten en muizen. (één blokje is 25 gram).

Toelatingsnummer

12354 – N

Samenstelling

Product op basis van 0,005 % difenacoum

Formule en toxiciteit

Anticoagulant

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

 • Bruine ratten in riolen en onder vloeren van gebouwen waar het zeer vochtig is, mits op zodanige wijze bevestigd dat het middel niet door ratten kan worden versleept.
 • Huismuizen in ruimten met dien verstande dat het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde, aan de bovenzijde afgesloten lokaasdoos.
 • Bruine en zwarte ratten en huismuizen buiten in speciaal ingerichte voerplaatsen, echter op zodanige wijze dat het lokaas niet binnen bereik van kinderen, vee, huisdieren of vogels kan komen.

Dit middel mag uitsluitende gebruikt worden door, of onder toezicht van:

 • Personen in het bezit van een diploma van Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing Milieu en Volksgezondheid (CPMV).
 • Personen die in het bezit zijn van een legitimatiebewijs waaruit blijkt dat zij een agrarisch beroep uitoefenen mits toepassing van het middel op het eigen bedrijf plaats vindt.

Veiligheidsaanbevelingen

 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
 • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundige medisch advies inwinnen.
 • Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.
 • Draag geschikte handschoenen.
 • Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen (indien mogelijk productinformatie of etiket tonen).
 • Bestrijders die dit middel veelvuldig toepassen dienen bij medische- en tandheel- kundige behandelingen mede te delen, dat met anti-coagulanten wordt gewerkt.

Maatregelen bij vergiftiging

Zoek onmiddellijk medische hulp en toon deze productinformatie. Informatie over het gebruikte middel kan uw arts verkrijgen door telefonisch contact op te nemen met het bedrijf van de toepasser of het Nationaal Vergiftigingen informatiecentrum. Telefoonnummer: 030 – 2749111.