Muskil graan

Omschrijving

Gebruiksklaar lokaas ter bestrijding van ratten en muizen in ruimten, in korrelvorm.

Toelatingsnummer

NL-0004128-0000

Samenstelling

Product op basis van 0,0025 % Bromadialon en 0,0025% Difenacoum.

Formule en toxiciteit

Anticoagulant

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van de bruine rat, de zwarte rat en de huismuis met dien verstande dat het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde, van boven afsluitbare voerdoosjes. Dit middel mag ook buiten gebruikt worden in speciaal ingerichte voerplaatsen, echter op zodanige wijze dat het lokaas niet binnen bereik van kinderen, vee, huisdieren of vogels kan komen.

Dit middel mag uitsluitende gebruikt worden door of onder toezicht van:

  • Personen in het bezit van een diploma van Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing Milieu en Volksgezondheid (CPMV)..
  • Personen die in het bezit zijn van een legitimatiebewijs waaruit blijkt dat zij een agrarisch beroep uitoefenen mits toepassing van het middel op het eigen bedrijf plaats vindt.

Veiligheidsaanbevelingen

  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
  • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
  • Geschikte handschoenen dragen.
  • Bestrijders die dit middel veelvuldig toepassen dienen bij medische- en tandheel- kundige behandelingen mede te delen, dat met anti-coagulanten wordt gewerkt.

Maatregelen bij vergiftiging

Zoek onmiddellijk medische hulp en toon deze productinformatie. Informatie over het gebruikte middel kan uw arts verkrijgen door telefonisch contact op te nemen met het bedrijf van de toepasser of het Nationaal Vergiftigingen informatiecentrum. Telefoonnummer: 030 – 2749111.