K-othrine sc

Omschrijving

Insecticide ter bestrijding van kruipende en vliegende insecten in gebouwen.

Toelatingsnummer

NL-0011626-0000

Samenstelling

7,5 gr. / ltr. Deltamethrin 

Formule en toxiciteit

Deltamethrine, behorend tot de groep van synthetische pyrethroiden

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

Kruipende insecten en vliegen in opslag-, verblijfs-, en bedrijfsruimten voor pleksgewijze behandeling van naden en kieren in oppervlakten met zodanige apparatuur dat het middel onder lage druk en met grove druppel wordt toegepast en met dien verstande, dat tijdens de behandeling geen mensen en huisdieren aanwezig zijn. Met uitzondering van dierverblijfplaatsen.

Niet toegestaan is de toepassing in of op apparatuur waar direct contact met voedingsmiddelen is en op planten en op kleding of beddengoed waarmee mensen in direct contact kunnen komen.

Kruipende insecten op vuilstortplaatsen.

Dit middel mag uitsluitende gebruikt worden door of onder toezicht van:

  • Personen in het bezit van een diploma van Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing Milieu en Volksgezondheid (CPMV).
  • Personen die in het bezit zijn van een legitimatiebewijs waaruit blijkt dat zij een agrarisch beroep uitoefenen, mits de toepassing van het middel op eigen bedrijf plaatsvindt.

Buiten bereik van kinderen, andere personen en huisdieren plaatsen.

Veiligheidsaanbevelingen

  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
  • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
  • Spuitnevel niet inademen.
  • Vermijd contact van het middel met de huid en de ogen.
  • Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk het oog met overvloedig water afspoelen.
  • Vermijd contact met planten.
  • Bij het toepassen een doelmatig masker en waterdichte handschoenen dragen.

Maatregelen bij vergiftiging

Zoek onmiddellijk medische hulp en toon deze productinformatie. Informatie over het gebruikte middel kan uw arts verkrijgen door telefonisch contact op te nemen met het bedrijf van de toepasser of het Nationaal Vergiftigingen informatiecentrum. Telefoonnummer: 030 - 2749111