Detmolin P

Omschrijving

Kant en klaar bestrijdingsmiddel op basis van natuurlijk pyrethrumextract ter bestrijding van insecten.

Toelatingsnummer

5646 – N

Samenstelling

Bevat 3,8 gram per liter natuurlijke pyrethrinen en 19,4 gram per liter piperonyl butoxide.

Formule en toxiciteit

Natuurlijke pyrethrinen en piperonyl butoxide

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

Insecten in opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten voor ruimtebehandeling met zodanige apparatuur dat het middel onder hoge druk en met fijne druppel wordt toegepast en met dien verstande, dat tijdens de behandeling geen mensen en huisdieren aanwezig zijn. Onverpakte grondstoffen voor voedings- middelen of grondstoffen moeten zijn afgedekt met een geschikte folie.

Niet toegestaan is het gebruik in

  • Ziekenkamers, scholen en verblijfplaatsen voor dieren.
  • In ruimten waar tijdens de behandeling mensen verblijven of voedingmiddelen aanwezig zijn.
  • In of op apparatuur waarbij direct contact met voedingsmiddelen mogelijk is.

Veiligheidsaanbevelingen

  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
  • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
  • Spuitnevel niet inademen.
  • Aanraking met de huid vermijden.
  • Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
  • Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Bijzondere gevaren

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Giftig voor vissen en andere waterorganismen, derhalve het middel zodanig toepassen dat het niet in bijvoorbeeld aquaria terecht kan komen. Aquaria dienen te worden afgedekt en het luchtpompje dient uitgezet te worden.

Maatregelen bij vergiftiging

Zoek onmiddellijk medische hulp en toon deze productinformatie. Informatie over het gebruikte middel kan uw arts verkrijgen door telefonisch contact op te nemen met het bedrijf van de toepasser of het Nationaal Vergiftigingen informatiecentrum. Telefoonnummer: 030 - 2749111