Fendona

Omschrijving

Een met water te verdunnen suspensie concentraat.

Toelatingsnummer

12635 – N

Samenstelling

Bevat 60 gram per liter alfa-cypermethrin

Formule en toxiciteit

Alfa-cypermethrin en synthetische pyerthoïden

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

Kruipende insecten en vliegen in opslag-, verblijfs-, en bedrijfsruimten voor pleksgewijze behandeling van naden en kieren in oppervlakten met zodanige apparatuur dat het middel onder lage druk en met grove druppel wordt toegepast en met dien verstande, dat tijdens de behandeling geen mensen en huisdieren aanwezig zijn. Onverpakte grondstoffen voor voedingsmiddelen en veevoederindustrie moeten zijn afgedekt.

Niet toegestaan is de toepassing in of op apparatuur waar direct contact met voedingsmiddelen mogelijk is.

Uitsluitende gebruikt door

Personen belast met de uitvoeringstaken betreffende de bestrijding van ongedierte, in dienst van gemeenten, regionale overheidsdiensten, water- schappen en ongediertebestrijdigbedrijven welke als zodanig zijn ingeschreven bij Kamer van Koophandel. Personen in het bezit van een diploma van de stichting vakopleiding Ongediertebestrijding (SVO).

Personen die in het bezit zijn van een legitimatiebewijs waaruit blijkt dat zij een agrarisch beroep uitoefenen, mits de toepassing van het middel op eigen bedrijf plaatsvindt.

Veiligheidsaanbevelingen

  • Buiten bereik van kinderen bewaren.
  • Niet toepassen op plaatsen die toegankelijk zijn voor kinderen van 0 – 4 jaar
  • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
  • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
  • Spuitnevel niet inademen.
  • Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk het oog met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
  • Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen.
  • Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen (indien mogelijk deze productinformatie of etiket tonen).
  • Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
  • Het middel is giftig voor vissen, derhalve het middel zodanig toepassen dat het niet in bijvoorbeeld aquaria terecht kan komen. Aquaria dienen te worden afgedekt en het lucht pompje dient uitgezet te worden 25 - 50 ml product in 5 liter water bij normale omstandigheden. Bij moeilijke plaatsen (vuil, poreus) mag de dosering verhoogd worden tot 50 ml in 5 liter water.

N.B. De behandelde ruimten 1 à 2 uur na de behandeling niet betreden.

Bijzondere gevaren

Schadelijk bij opname door de mond.

Maatregelen bij vergiftiging

Zoek onmiddellijk medische hulp en toon deze productinformatie. Informatie over het gebruikte middel kan uw arts verkrijgen door telefonisch contact op te nemen met het bedrijf van de toepasser of het Nationaal Vergiftigingen informatiecentrum. Telefoonnummer: 030 – 2749111.